sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Prieskum o stave kreatinínu, cystatínu C a glomerulárnej filtrácie

Milé kolegyne, vážení kolegovia. V roku 2019 sa uskutočnil úspešný prieskum EFLM o stave kreatinínu, cystatínu C a meraní rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Viac ako 600 respondentov odpovedalo na dotazník. Výsledky boli veľmi zaujímavé, mnohí prešli z jednej rovnice na druhú, chceli zmeniť meranie kreatinínu, zaviesť cystatín C alebo začať merať iohexol. Došlo k niektorým zmenám […]