sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex profesionálnej etiky, verzia 3 – 2022

Kódex profesionálnej etiky je súbor pravidiel a usmernení prijatých organizáciou o vhodnom správaní svojich členov. Kódex správania je dôležitou súčasťou vytvárania inkluzívnej kultúry, ktorú musia dodržiavať vedúci predstavitelia organizácie a jej členovia vo svojich postojoch a správaní. Historicky sa kódex správania odbornej spoločnosti zaoberá tradičnými definíciami etiky výskumu, vrátane plagiátorstva, falšovania údajov a sporov o […]