Pracoviská

Katalóg zdravotných výkonov v klinickej biochémii  ( jún 2009 )

Milé kolegyne, vážení kolegovia,
v súvislosti s pripomienkovaním navrhnutej verzie Katalógu zdravotných výkonov (Verzia 3) si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. Cieľom vypracovania zoznamu zdravotných výkonov nie je vypracovanie cenníka, ale vypracovanie nového aktuálneho Zoznamu laboratórnych výkonov. Účelom pripomienkovania je zlepšiť kvalitu predloženého materiálu ( katalóg je k dispozícii ako xls súbor na stiahnutie nižšie ).

Vaše pripomienky, návrhy a námety budú akceptované, ak ich predložíte vo formáte .xls v nasledujúcej minimálnej štruktúre ( xls súbor je k dispozícii na stiahnutie nižšie) :

1. Kód výkonu v „starom zozname“, ak existuje.
2. Duplicita výkonu – kód(y) rovnocenného (ých) alebo ekvivalentného(ých) výkonu(ov) v súčasnom zozname výkonov, ak existujú.
3. Číslo a názov kapitoly, do ktorej výkon navrhujete zaradiť.
4. Pôvodný názov výkonu – v „starom zozname“, ak existuje.
5. Názov výkonu – nová, jednoznačná, výstižná a krátka definícia, ktorá vystihuje podstatu laboratórneho  výkonu.
6. Charakteristika výkonu – presnejší a podrobnejší popis laboratórneho výkonu, ktorý rozvíja jeho názov (definíciu) príp. jeho vykonanie.
7. Priemerná hodnota trvania zdravotného výkonu v minútach.
8. Nový výkon – N, ak ide o zaradenie nového výkonu, ktorý sa doteraz v „starom zozname“ nenachádzal.
9. Rozdelený výkon – R, určiť kód výkonu v (starom) zozname“, ktorý navrhujete rozdeliť na viac výkonov.
10. ZVL – zdravotnícky materiál alebo liečivá/ lieky priamo spotrebované pri jeho vykonaní ( ÁNO / NIE ).
11. Autor zmeny (adresa, hlavne emailová).

Vaše pripomienky, návrhy a podnety môžete v požadovanej štruktúre posielať na adresu jan.balla@mail.t-com.sk do 29.6.2009.

Ďakujeme.

Ján Balla
Katalogizačná subkomisia pre klinickú biochémiu

Materiály na stiahnutie :
Katalóg zdravotných výkonov (verzia 3)KZV.3_KB (539 kB, *.xls)
Pripomienky ku Katalógu zdravotných výkonov KZV.3_KB_pripomienky (16 kB, *.xls)

Nie je možné pridávať komentáre.