Prieskum vplyvu a účinnosti IFCC publikácií, odborných a vzdelávacích programov

Vážení členovia SSKB

IFCC Divízia pre komunikáciu a publikácie (Communications and Publications Division, CPD) v spolupráci s Výborom pre styk s verejnosťou (Public Relations Committee, C-PR) vypravovali pre členov odborných spoločností združených v IFCC ročný dotazník na prieskum vplyvu a účinnosti IFCC publikácií, odborných a vzdelávacích programov.

Výsledky tohto prieskumu budú analyzované a publikované v bulletine IFCC. Dáta budú k dispozícii aj na webových stránkach IFCC a budú prezentované aj na regionálnych konferenciách IFCC.

IFCC ocení vašu účasť na prieskume. Vyplnenie dotazníka zaberie päť až desať minút času. Odpovede budú prísne dôverné a použité len na účely tohto prieskumu. Každý člen Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie by dotazník mal vyplniť a odoslať. Dotazník je voľne dostupný tu

https://www.surveymonkey.com/r/IFCC_Membership_2017

Termín na vyplnenie: 14. apríl 2017

Ďakujem pekne za spoluprácu.

S pozdravom,
Silvia Colli Lanzi

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.