COVID-19. Druhá aktualizácia EFLM

EFLM ďakuje všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí v súčasnosti bojujú po celom svete s COVID-19.

WHO vydalo dočasné usmernenie pre laboratóriá a zainteresované strany zapojené do laboratórneho testovania pacientov s COVID-19.  WHO uznáva, že ​​globálne šírenie COVID-19 dramaticky zvýšilo počet podozrivých prípadov a rozšírilo geografickú oblasť, v ktorej je potrebné vykonať laboratórne testovanie. Intenzívne molekulárne testovanie COVID-19 viedlo k celosvetovému nedostatku reagencií v molekulárnej diagnostike. Okrem problémov s dodávkami reagencií existujú v mnohých regiónoch, najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, značné obmedzenia absorpčných kapacít testovania. V reakcii na tento stav WHO zverejnila usmernenie laboratórneho testovania COVID-19  podozrivých prípadov s cieľom uprednostniť, kto bude testovaný na základe zdravotných cieľov.

Európska komisia odkladá uplatňovanie Nariadenia o zdravotníckych pomôckach (Medical Devices  Regulation, MDR) s cieľom uprednostniť boj proti koronavírusu. Vzhľadom na to, že hlavnou zásadou je zdravie a bezpečnosť pacientov, prijala Európska komisia 3. apríla 2020 návrh na odloženie dátumu uplatňovania Nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) o jeden rok. Cieľom tohto rozhodnutia je, aby Parlament a Rada mohli prijať tento návrh do konca mája. Toto odloženie zníži tlak na vnútroštátne orgány, autorizačné  orgány, výrobcov a ďalšie subjekty, aby sa tieto mohli v plnej miere sústrediť na naliehavé priority súvisiace s koronavírusovou krízou.

IFCC vydalo Sprievodcu informáciami o COVID-19 .Jej cieľom je zhromažďovať  pre laboratórnych pracovníkov relevantné dostupné informácie o laboratórnom skríningu, protokoloch o testovaní, diagnostike a ďalšie všeobecné informácie vrátane odkazov na užitočné zdroje a dočasné usmernenia. Príručka COVID-19 sa bude priebežne aktualizovať podľa toho, ako budú k dispozícii nové pokyny a literatúra.

Ďalej chceme upozorniť na novú Pracovnú skupinu IFCC na COVID-19. Medzi jej hlavné ciele patrí poskytovanie pravidelných aktualizácií o epidemiológii, patogenéze a laboratórnej diagnostike COVID-19, vypracovanie praktických odporúčaní na harmonizáciu diagnostických testov na COVID-19 a opatrení biologickej bezpečnosti na riadenie vzoriek ako aj organizácia medzinárodných štúdií na zlepšenie poznatkov o patogenéze, diagnostike a terapeutickom manažmente COVID-19.

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.