sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

EuSpLM. Európsky špecialista v laboratórnej medicíne

Register EuSpLM je dôležitým základom pokračujúceho úsilia EFLM v procese uznávania profesie laboratórnej medicíny v súlade so smernicou EÚ 2013/55/ES o profesijnom uznávaní v celej Európe.

EFLM Register of Specialist in Laboratory Medicine je databáza Špecialistov v laboratórnej medicíne v Európe (EuSpLM), ktorá je otvorená členským národným spoločnostiam EFLM. Držitelia titulu EuSpLM sú profesionáli so súborom vedomostí na vysokej úrovni, zručností a kompetencií podľa akceptovaného európskeho sylabu a spoločného vzdelávacieho rámca pre špecialistov v laboratórnej medicíne.

Čo je Register?

Register je databáza európskych špecialistov v laboratórnej medicíne (EuSpLM). Identifikuje jednotlivcov schopných splniť rovnocennosť štandardov vo vzdelávaní a odbornej príprave nasledovne:

 • Minimálne 9 rokov (ideálne 10) rokov akademického (4/5 roka) a špecializovaného (4/5 roka) školenia;
 • Vzdelávanie a školenie podľa noriem stanovených v sylabe EFLM
 • Titul (alebo ekvivalent) v medicíne, farmácii alebo vede;
 • Výstupná kvalifikácia (postgraduálny certifikát), ktorá spĺňa EFLM „Equivalence of Standards“, ako je uvedené nižšie v požiadavkách na študijné programy;
 • Dôkaz o účasti na sústavnom odbornom rozvoji (CPD).

Vyžaduje si, aby obsah učebných osnov zahŕňal:

 • Všeobecná chémia najmenej 35 %;
 • Všeobecná chémia plus hematológia najmenej 65 %;
 • Flexibilita, pokiaľ ide o zvyšných 35 %, vrátane všeobecnej chémie, hematológie, mikrobiológie a genetiky a IVF(in vitro inseminácie) v pomere zodpovedajúcom požiadavkám v krajine určenia.

EuSpLM Register je súčasťou EFLM Academy

Záujemcovia o vstup do registra EFLM (EuSpLM) sa môžu urobiť iba prostredníctvom prihlášky do EFLM Academy. Tí žiadatelia, ktorí spĺňajú požiadavky pre EuSpLM, budú automaticky zapísaní do registra EFLM (bez dodatočných nákladov).

Ako sa pripojiť k Registru

Existujú dva spôsoby, ako sa stať členom registra EuSpLM:

 1. Individuálna žiadosť.
 2. Prostredníctvom Blokovej registrácie národnej spoločnosti EFLM.

Individuálnu prihlášku podáva jednotlivec prostredníctvom https://www.eflm.eu/academy-register/login a to v prípade, že je členom Národnej spoločnosti EFLM, ktorá nemá blokovú registráciu a chce získať EuSpLM. V takom prípade žiadosť s požadovanou dokumentáciou predkladá žiadateľ registrátorovi prostredníctvom registrar@eflm.eu . WG-Register (Pracovná skupina EFLM pre Register) skontroluje, či žiadateľ spĺňa rovnocennosť noriem EFLM (Equivalence of Standards, EoS). Proces posudzovania trvá približne dva mesiace. Žiadosti sa prijímajú od jednotlivcov  národných spoločností EFLM, ktorých vzdelanie a špecializačné školenie sa uskutočnilo v krajine, ktorá je uznaná ako krajina spĺňajúca EFLM rovnocennosť štandardov. Tento dôkaz poskytuje mieru, podľa ktorej je možné žiadosti následne posudzovať.

Kolektívne členstvo

Kolektívne členstvo v princípe vylučuje individuálne členstvo. Pri kolektívnom členstve si záujemcovia o členstvo v Academy a regsitri EuSpLM nepodávajú žiadosti individuálne. Pri kolektívnom členstve podpisujú Prezidenti Národnej spoločnosti (NS) a Európskej federácie laboratórnej medicíny (EFLM) spoločné Memorandum o porozumení (MoU). Na jeho základe zástupca NS pre register môže predložiť pracovnej skupine EFLM WG Register zoznam členov NS, ktorí žiadajú buď len o Academy alebo aj o titul EUSpLM. Pri kolektívnom členstve nepredkladajú žiadatelia svoje žiadosti o EuSpLM do EFLM WG Register, ale zástupcovi NS pre register. Zástupcom NS pre register je predseda pracovnej skupiny pre register, ktorú si NS zriaďuje na tento účel. Táto pracovná skupina sa stará o všetky žiadosti o EuSpLM a je zodpovedná za hodnotenie spôsobilosti členov NS. Jej predseda je kontaktnou osobou pre komunikáciu s EFLM WG Register a zastáva funkciu korešpondenčného člena EFLM WG Register.

Národné spoločnosti EFLM, ktoré sa chcú zapojiť do registra EuSpLM prostredníctvom Akadémie EFLM sú vyzvané, aby predložili dôkazy preukazujúce, že spĺňajú kritériá EuSpLM (Equivalence of Standards, EoS). Dôkaz o tom, že sú splnené štandardy, môže zástupca národnej spoločnosti EFLM predložiť registrátorovi EFLM (registrar@eflm.eu). Len tí žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky EoS, môže NS navrhnúť na titul EuSpLM. V MoU je uvedené, že EFLM WG-Register môže vykonávať v NS pravidelné aj náhodné kontroly dokumentácie.

Záujemcovia členstvo v registri EuSpLM si môžu vyhľadať viac informácií o registri na webovej stránke EFLM v časti Profesijný výbor/ WG Register .

Aké doklady predkladá žiadateľ o EuSpLM

1.Životopis (Curriculum Vitae)

Musí byť napísaný v angličtine a musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • Vysokoškolské vzdelanie s dátumami a získanými kvalifikáciami;
 • Postgraduálne školenie s dátumami a získanými kvalifikáciami;
 • História zamestnania po ukončení štúdia vrátane miest a pozícií/ zastávaných postov;
 • Členstvo v odborných spoločnostiach s dátumami a triedou členstva;
 • Odborné zručnosti a/alebo počet recenzovaných vedeckých publikácií;

2. Akademický titul absolventa magisterského štúdia na univerzite alebo vysokej škole 

 • Uznávané sú rovnocenné lekárske, vedecké a farmaceutické tituly (napr.: MUDr., RNDr., Ing., PharmDr., PhMr., ap.).

3. EFLM uznávaná ukončená kvalifikácia

 • Uznané môže byť aj osvedčenie (certifikát) o ukončení postgraduálneho vzdelávania a/alebo odbornej spôsobilosti;
 • Kvalifikácia a certifikáty, ktoré nie sú uznané ako rovnocenné EOS, nie sú akceptované.

4. Nepretržitý profesionálny rozvoj (CPD)

Žiadatelia o registráciu sú vyzvaní, aby predložili všetky relevantné dôkazy o získaných kreditoch za postgraduálne vzdelávanie (CPD).

Platnosť EuSpLM

Titul EuSpLM sa udeľuje na 5 rokov. Každý kalendárny rok musí nositeľ titulu obnoviť jeho platnosť splnením bodu 4/. V prípade kolektívneho členstva predkladá požadované doklady národnému zástupcovi pre register.

FAQ

 • Som členom mojej národnej spoločnosti – môže ma moja národná spoločnosť prihlásiť do akadémie EFLM?
  Áno, vaša národná spoločnosť vás môže prihlásiť cez blokovú registráciu. To vám umožní využívať všetky príležitosti, ktoré Akadémia ponúka. V prípade, že vaša národná spoločnosť nie je ochotná iniciovať blokovú registráciu, môžete sa zaregistrovať na individuálnej báze, ale bohužiaľ v tomto prípade nie sú dostupné všetky výhody (napríklad prístup k dokumentom CLSI).

 • Ak som si zaplatil individuálne členstvo napríklad v máji 2021, platí moje členstvo do mája 2022?
  Nie. Členstvo je platné jeden kalendárny rok, t. j. odo dňa úhrady do konca toho istého roka (napr. ak sa osoba prihlási a  zaplatí členský poplatok v októbri, platí členstvo len do 31. decembra toho istého roku, t. j.  len 3 mesiace). Preto odporúčame vykonať registráciu v prvých mesiacoch roka. Registračný poplatok je 15 eur za člena, bez ohľadu na typ registrácie (individuálne alebo kolektívne).

 • Aký je najpohodlnejší spôsob, ako sa stať členom EFLM Academy?
  Najpohodlnejší spôsob je prostredníctvom blokového zápisu Národnou spoločnosťou. Ponúka viac výhod v porovnaní s inými typmi zápisu a je menej náročný pre jednotlivca. Dôkaz o tom, že štandardy v členskom štáte NS sú splnené, môže zástupcom národnej spoločnosti predložiť na EFLM pomocou formulára registrátorovi EFLM (registrar@eflm.eu). V prípade otázok sa môžete  obrátiť na pani Silvia Cattaneo, silvia.cattaneo@eflm.eu v kancelárii Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny, Egmontstraat 11, Brusel, Belgicko.
 • Musí NS pre blokovú registráciu zahŕňať/prihlasovať všetkých svojich členov?
  Nie, nie je potrebné zahrnúť všetkých členov Národnej spoločnosti, len tých, ktorí majú záujem o vstup a získanie výhod.

 • Získam automaticky titul EuSpLM pri vstupe do EFLM Academy?
  Nie, ak sa chcete stať EuSpLM, musíte byť členom EFLM Academy a v kritériách vzdelávania a odbornej prípravy musíte spĺňať kritériá EFLM Equivalence of Standards (EoS).
 • Je postup na získanie titulu EuSpLM jednorazový alebo sa musí obnoviť?
  EFLM Academy sa musí každoročne obnovovať. Ročný poplatok za členstvo v EFLM Academy je 15 eur a zahŕňa registráciu do registra EuSpLM. Na získanie platného certifikátu EuSpLM pre daný rok je potrebné byť členom EFLM Academy v danom roku.

 • Oprávňuje ma titul EuSpLM pracovať v rôznych krajinách EFLM?
  Nie, titul EuSpLM neudeľuje pracovné povolenie na prácu v rôznych krajinách EFLM. V každej krajine platia miestne predpisy pre prichádzajúcich zdravotníckych pracovníkov.

 • Zahŕňa členstvo v EFLM Academy znížený registračný poplatok pre EuroMedLab?
  Nie, členovia EFLM Academy sú oprávnení uchádzať sa o znížený registračný poplatok len na podujatia EFLM. Všetci členovia EFLM Academy z Európy sú však oprávnení požiadať o cestovné granty na pokrytie nákladov na cestu a pobyt počas EuroMedLab.

Pre viac informácií si môžete prečítať brožúru THE EFLM ACADEMY LEAFLET a prezentáciu THE PRESENTATION TO EFLM NATIONAL SOCIETIES

Načo slúži Register

 • IDENTIFIKUJE jednotlivcov, ktorí vykonávajú prax na špecializovanej úrovni, najmä ak neexistuje zavedený mechanizmus na takéto uznávanie cez európske hranice;
 • PODPORUJE snahu EFLM dosiahnuť uznanie nelekárskych špecialistov prostredníctvom smernice EÚ 2013/55/ES (Uznávanie odborných kvalifikácií);
 • PODPORUJE prostredníctvom stanovenia rovnocennosti noriem poskytovanie vysokokvalitnej, ekvivalentnej laboratórnej medicíny v celej Európe, čo následne zvyšuje kvalitu počas celého procesu testovania, a tým zaisťuje bezpečnosť pacientov;
 • PODPORUJE povedomie o úlohe laboratórnej medicíny a jej príspevku k lepšiemu zdraviu a najlepšej starostlivosti.

Pre zväčšenie kliknite na text Formy žiadosti o členstvo v Akadémii EFLM