sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Postgraduálne vzdelávanie

Postgraduálne vzdelávanie v odbore klinická biochémia sa v SR riadi Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Inštitúcie zabezpečujúce špecializačné vzdelávanie v odboroch klinická biochémia a laboratórna medicína