sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Literatúra

V tejto sekcii nájdete okrem časopisov vydávaných SSKB aj odkazy na ďalšiu odbornú literatúru z oblasti klinickej biochémie. Ambíciou editora nebolo vytvoriť úplný zoznam relevantných zdrojov, jedná sa skôr o výber titulov s overenou kvalitou obsahu orientovaných na klinickú prax.