sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Časopisy SSKB

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie vydáva časopis Laboratórna diagnostika s periodicitou 2x/rok. Jednotlivé čísla sú k dispozícii v elektronickej forme (na stiahnutie vo formáte pdf nižšie). 

Sekcia pre aterosklerózu SSKB je odborným spolugarantom časopisu ateroskleróza vydávaným Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ISSN 1335-2644

Recenzovaný časopis určený pre pracovníkov diagnostických laboratórií, ktorý je orientovaný na aktuálne témy z výskumnej a klinickej praxe. Akceptované typy príspevkov sú pôvodné práce, prehľadové práce a kazuistiky. Ďalšie pravidelné rubriky časopisu: Čítali ste? (prehľad aktuálnych odborných článkov a odporúčaní publikovaných v zahraničných časopisoch), Predstavenie jednotlivých pracovísk KB a LM, História odboru KB a LM / Zo života SSKB, Osobnosti (profily ocenených členov SSKB, významných jubilantov, nekrológy).

Časopis prešiel od čísla 2/2021 na elektronickú verziu, z čoho vyplýva zmena prideleného ISSN – prosím nezabudnite na to pri registrácii Vašich príspevkov do príslušných knižníc. Všetkým príspevkom je vygenerovaný doi a sú dostupné tu. 

Názov a sídlo vydavateľa

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS, Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava

Periodicita

2x ročne

Redakčná rada
  • predseda redakčnej rady: Hedviga Pivovarníková
  • odborný redaktor: Oliver Rácz
  • členovia redakčnej rady: Ján Balla, Pavel Blažíček, Beáta Bolerázska, Dušan Dobrota, Eva Ďurovcová, Michal Farkaš, Vladimír Heriban, Beáta Hubková, Mária Kačániová, Katarína Lepejová, Daniel Magula, Angela Molčányiová, Jana Netriová, Katarína Šebeková, Ladislav Turecký

ateroskleróza

METABOLIZMUS • KLINIKA • LIEČBA

Časopis ateroskleróza uverejňuje vedecké články zo základného i aplikovaného výskumu zameraného na štúdium etiológie, patogenézy, kliniky a liečby aterosklerózy a tiež zo štúdia, čo najširšieho spektra jej rizikových faktorov. Každý článok je recenzovaný. Časopis je kontinuálne vydávaný od r. 1997. Okrem pôvodných a prehľadových prác sú uverejňované aj ďalšie zaujímavosti z hlavnej oblasti záujmu.

Názov a sídlo vydavateľa

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Periodicita

2x ročne