sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Cena profesora Ivana Pecháňa bola založená ako vyjadrenie vďaky za prínos a význam tejto osobnosti v odbore klinickej biochémie. Je trvalou pripomienkou všetkého, čo v tomto odbore i medziľudských vzťahoch zanechal.

Cena je súčasne poctou odbornej verejnosti tejto významnej osobnosti odboru i spomienkou na človeka, ktorý výrazne ovplyvnil nasmerovanie tohto odboru na Slovensku. Cenu profesora Ivana Pecháňa (ďalej „Cena“) udeľuje Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (ďalej „Spoločnosť“) raz za dva roky počas Kongresu Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie ako najvýznamnejšej profesionálnej akcii odboru za celoživotný alebo dlhodobý významný odborný prínos pre klinickú biochémiu, výrazný príspevok k rozvoju vedného odboru, špičkový vedecký, pedagogický alebo publikačný počin vo forme knihy alebo publikácie prípadne za iný hodnotný pracovný úspech osobnosti odboru.

Kandidátov na udelenie Ceny navrhujú členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a  doručujú ich Výboru Spoločnosti najneskôr 60 dní pred dátumom udelenia Ceny. Návrh kandidáta na udelenie Ceny musí byť podaný v písomnej forme, riadne odôvodnený a to  formou stručného vyhodnotenia prínosu navrhovanej osobnosti z oblasti klinickej biochémie.

Výbor SSKB