sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výbor SSKB

Výbor je riadiacim a výkonným orgánom SSKB, ktorý má minimálne päť členov a dvoch náhradných členov. Členovia výboru volia spomedzi seba prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára a hospodára. Členom výboru s hlasom poradným môže byť aj hlavný odborník MZSR pre klinickú biochémiu.

Zasadnutia výboru sa konajú minimálne dvakrát ročne a zvoláva ich prezident a v jeho neprítomnosti viceprezident, alebo vedecký sekretár SSKB.