sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

ETICKÝ KÓDEX IFCC

IFCC Code of Ethics 2021

Preambula

Etický kódex Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) stanovuje etické princípy a normy, podľa ktorých by odborníci v laboratórnej medicíne mali vykonávať svoju profesiu.

Všetci pracovníci klinických laboratórií sú na všetkých úrovniach odbornosti a pracovných skúseností vyzývaní, aby sa správali podľa najvyšších dosiahnuteľných etických štandardov.

Tento kódex sa zameriava na tri ciele a je štrukturálne založený na princípoch vymedzených v Belmontovej správe vydanej v roku 1979 vtedajšou Národnou komisiou USA na ochranu ľudí v biomedicínskom výskume a behaviorálnej medicíne; jej princípy sú rovnako platné aj pre diagnostickú medicínsku laboratórnu prácu, a to vtedy aj dnes.

Správanie sa k pacientovi

 1. Všetci klinickí laboratórni pracovníci sú zodpovední za kvalitu a integritu laboratórnych služieb, ktoré poskytujú.
  > Táto povinnosť zahŕňa udržiavanie individuálnej kompetencie v úsudku a výkone a snahu chrániť pacienta pred nekompetentnými, neetickými alebo nezákonnými praktikami iných.
 2. Dodržiavajú vysoké štandardy praxe
  >  Pri vykonávaní laboratórnych testov a pri ich neustálom vyhodnocovaní musia uplatňovať zdravý úsudok.
 3. Zachovávajú prísnu dôvernosť informácií o pacientoch a výsledkoch testov, a tým chránia dôstojnosť a súkromie pacientov a akýchkoľvek vzoriek získaných od nich.
  > Vydávajú správne výsledkové listy a vhodnú interpretáciu výsledkov pacientov objednávajúcim lekárom a iným príslušným zdravotníckym pracovníkom.

Konanie voči kolegom a profesii

 1. Pracovníci v klinických laboratóriách musia zachovávať dôstojnosť a rešpekt svojej profesie a snažiť sa udržať si povesť čestnosti, integrity a spoľahlivosti vo všetkých prostrediach vrátane online.
 2. Musia prispievať k napredovaniu profesie zlepšovaním súboru vedomostí, osvojovaním si  vedeckých pokrokov, ktoré sú prospešné pre pacienta, udržiavaním vysokých štandardov praxe a vzdelávania a hľadaním bezpečných a spravodlivých sociálno-ekonomických pracovných podmienok pre všetkých členov profesie.
 3. Musia sa snažiť o aktívnu spoluprácu a vzájomný rešpekt v pracovných vzťahoch s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi s prvoradým cieľom zabezpečiť bezproblémovo vysoký štandard starostlivosti o pacientov, ktorým slúžia.
 4. V obchodnom styku s výrobcami, dodávateľmi, konkurentmi a klientmi, klinickými lekármi aj pacientmi, musia preukázať čestnosť a integritu.
 5. Mali by skúsene radiť a snažiť sa pomáhať mladým výskumníkom a odborníkom na začiatku kariéry, najmä tým, ktorí sú pod ich vedením v ich profesionálnom rozvoji a raste.

Záväzky voči spoločnosti

 1. Ako predstavitelia autonómnej profesie majú laboratórni odborníci tiež zodpovednosť prispievať zo svojej sféry odbornej spôsobilosti k všeobecnému blahu spoločnosti.
 2. Musia dodržiavať príslušné zákony a predpisy týkajúce sa praxe klinickej laboratórnej lekárskej vedy. Musia sa aktívne snažiť, v rámci svojho vnútorného presvedčenia, svedomia a schopností, zmeniť tých, ktorí nespĺňajú vysoké štandardy starostlivosti a praxe, ku ktorým je profesia zaviazaná.
 3. Musia zabezpečiť vedecky vhodné, presné a nákladovo efektívne využitie financovania služieb klinických laboratórií, chrániť pred ich plytvaním, najmä klinicky zbytočnými, neefektívnymi a nepotrebnými duplicitnými vyšetreniami.

Tým, že sa každý laboratórny pracovník zaviaže aktívne preukazovať oddanosť týmto zásadám a tým, že sa nimi bude riadiť po celý svoj profesijný život, prispeje svojím dielom k zaisteniu požadovanej kvality a integrity služieb, ktoré jeho laboratórium poskytuje svojim lekárom a pacientom.

IFCC Taskforce on Ethics / Pracovná skupina IFCC pre etiku

Schválené Výkonnou radou IFCC, 28. 7. 2021

Preložil Ján Balla, 4.3.2022