sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex profesionálnej etiky, verzia 3 – 2022

Kódex profesionálnej etiky je súbor pravidiel a usmernení prijatých organizáciou o vhodnom správaní svojich členov. Kódex správania je dôležitou súčasťou vytvárania inkluzívnej kultúry, ktorú musia dodržiavať vedúci predstavitelia organizácie a jej členovia vo svojich postojoch a správaní. Historicky sa kódex správania odbornej spoločnosti zaoberá tradičnými definíciami etiky výskumu, vrátane plagiátorstva, falšovania údajov a sporov o autorstvo a správanie na odborných podujatiach, ktoré zaisťuje bezpečné a rešpektujúce prostredie na konferenciách.

Vo februárom čísle CCLM 2023 bola zverejnená 3. verzia Kódexu profesionálnej etiky Európskeho registra špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne. Zatiaľ čo verzia 2 sa zameriavala na profesionálne správanie, ktoré sa očakáva od špecialistu v laboratórnej medicíne, verzia 3 stavia na zodpovednosti za etické správanie od bodu plánovania až po bod starostlivosti o pacienta. Konkrétne zodpovednosti, ktoré sú načrtnuté, zahŕňajú:

 • Pri plánovaní novej služby dôkazy, ktoré poskytujú záruku, že nový test nespôsobí poškodenie.
 • Rešpektovanie dôvernosti pacientov, ich náboženského a etnického presvedčenia.
 • Informovaný súhlas s testovaním.
 • Dohodu o retrospektívnom použití vzoriek.
 • Rešpektovanie autonómie pacienta v reakcii na neobvyklé výsledky generované v analytickej fáze.
 • Bezpečnosť pacientov v postanalytickej fáze a interpretačnú podporu výsledkov.
 • Povinnosť otvorene zverejniť chyby a reagovať na ne počas celého testovacieho procesu
 • Iniciatívy na harmonizáciu a štandardizáciu preanalytických, analytických a postanalytických fáz s cieľom zabezpečiť konzistentnejšie klinické rozhodovanie.
 • Spravodlivejší prístup k obmedzeným zdrojom.
 • Spoluprácu s novými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti mimo laboratória s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie vysokých štandardov klinickej starostlivosti.
 • Potrebu viacerých externých systémov zabezpečenia kvality a indikátorov kvality založených na etike, ktoré pokrývajú celý proces testovania.
 • Pri plánovaní novej služby dôkazy, ktoré poskytujú záruku, že nový test nespôsobí poškodenie.
 • Rešpektovanie dôvernosti pacientov, ich náboženského a etnického presvedčenia.
 • Informovaný súhlas s testovaním.
 • Dohodu o retrospektívnom použití vzoriek.
 • Rešpektovanie autonómie pacienta v reakcii na neobvyklé výsledky generované v analytickej fáze.
 • Bezpečnosť pacientov v postanalytickej fáze a interpretačnú podporu výsledkov.
 • Povinnosť otvorene zverejniť chyby a reagovať na ne počas celého testovacieho procesu.
 • Iniciatívy na harmonizáciu a štandardizáciu preanalytických, analytických a postanalytických fáz s cieľom zabezpečiť konzistentnejšie klinické rozhodovanie.
 • Spravodlivejší prístup k obmedzeným zdrojom.
 • Spoluprácu s novými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti mimo laboratória s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie vysokých štandardov klinickej starostlivosti.
 • Potrebu viacerých externých systémov zabezpečenia kvality a indikátorov kvality založených na etike, ktoré pokrývajú celý proces testovania.

Celé znenie publikácie Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex profesionálnej etiky, verzia 3 – 2022 si môžete stiahnuť tu.

Ján Balla