sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

GRANT IFCC

Pracovná skupina IFCC pre Štúdium účinnosti výstupov laboratórnej medicíny (TF-OSLM) hľadá výskumné návrhy na štúdie hodnotiace vplyv laboratórneho testovania na výsledky zdravotnej starostlivosti. Štúdie by sa mali snažiť zhodnotiť klinickú účinnosť a vplyv nových a/alebo bežne dostupných medicínskych laboratórnych testov a/alebo laboratórnych informácií na výsledky starostlivosti o pacienta v klinickej praxi.

Návrhy retrospektívnych a/alebo prospektívnych štúdií, ktorých cieľom je zhodnotiť, kvantifikovať a preukázať účinnosť a vplyv akýchkoľvek nových a/alebo bežne dostupných klinických laboratórnych testov a/alebo laboratórnych informácií na výsledky starostlivosti o pacientov v klinickej praxi (podrobnosti pozri nižšie). Rozsah výsledkov je definovaný ako, ale nie obmedzený na:

 • Účinky klinického manažmentu v dôsledku testovania  
 • Priame účinky na zdravie z informácií poskytnutých laboratórnym testovaním (napr. chorobnosť a úmrtnosť)
 • Účinnosť výsledkov špecifických pre ochorenie
 • Orientácia na pacienta (napr. emocionálne, sociálne, kognitívne alebo behaviorálne účinky, skúsenosti pacienta a spokojnosť pacienta)
 • Bezpečnosť
 • Laboratórne testovanie a/alebo laboratórne informácie vedúce k najlepšej klinickej praxi a manažmentu pacienta
 • Efektívnosť (napr. miera readmisie, dĺžka pobytu, miera prepustenia, miera procedúr)
 • Včasnosť (napr. čas do zásahu)
 • Záťaž chorobou (napr. kvalita života)
 • Výhody pre zainteresované strany vrátane pacientov, klinického personálu, laboratórií, finančných oddelení, vládnych agentúr, finančných agentúr, poisťovní, priemyselných partnerov, vedenia a manažérskych tímov nemocníc atď.
 • Zdravotná politika
 • Zníženie výdavkov a nákladov na zdravotnú starostlivosť

Kto je oprávnený podať žiadosť?

Financovanie grantov sa snaží osloviť mimo tradičných aktérov v laboratórnej medicíne a podporiť prihlášky aj od interdisciplinárnych tímov vrátane, ale nie výlučne, klinických tímov spolupracujúcich s klinickým laboratóriom. Aspoň jeden z účastníkov výskumu musí patriť do jednej z členských organizácií IFCC. Kategóriami oprávnených príjemcov sú jednotlivci alebo tímy z nasledujúcich skupín:

 • Klinické laboratóriá
 • Univerzity a iné akademické inštitúcie
 • Súkromné alebo verejné zdravotnícke zariadenia
 • Mimovládne organizácie
 • Výskumné ústavy a think-tanky
 • Spoločnosti zo súkromného sektora

Oprávnení príjemcovia musia mať dostatočné výskumné, prevádzkové a administratívne kapacity, aby umožnili odbornú a včasnú realizáciu navrhovaných projektov. V čase udelenia grantu musí mať organizácia kapacitu na kompetentnú správu fondu a kontrolu inštitucionálnej výskumnej rady. Členovia TF-OSLM a korešpondujúci členovia nie sú oprávnení ako hlavný riešiteľ, ale môžu byť súčasťou výskumného tímu.

Pre ďalšie informácie kliknite na Call For Outcome Study Proposals

Na prihlášku grantu použite prosím online formulár IFCC Call For Outcome Studies Application Form