sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Príhovor nového prezidenta EFLM

Prof Mario Plebani

Prezident EFLM

2024-2025

Vážení kolegovia a priatelia.

Som rád, že môžem slúžiť komunite Európskej federácie laboratórnej medicíny (EFLM) ako nový prezident jej Výkonnej rady (EB). Je to pre mňa veľká česť a privilégium a som pripravený prevziať vedúcu úlohu a podporu rovnako motivovaných členov Výkonnej rady. Za posledné dva roky som si veľmi užíval a vážil si ducha spolupráce v rámci Výkonnej rady a priateľstvo medzi všetkými členmi. Veľmi dobre si však uvedomujem, že prevziať úlohu prezidenta EFLM od Tomris Ozbenovej, ktorá toho počas svojho funkčného obdobia stihla tak veľa, nie je ľahké. Som rád, že môžem slúžiť komunite Európskej federácie laboratórnej medicíny (EFLM) ako nový prezident jej Výkonnej rady (EB). Je to pre mňa veľká česť a privilégium a som pripravený prevziať vedúcu úlohu a podporu rovnako motivovaných členov Výkonnej rady. Za posledné dva roky som si veľmi užíval a vážil si ducha spolupráce v rámci Výkonnej rady a priateľstvo medzi všetkými členmi. Veľmi dobre si však uvedomujem, že prevziať úlohu prezidenta EFLM od Tomris Ozbenovej, ktorá toho počas svojho funkčného obdobia stihla tak veľa, nebude ľahké. Chcem jej zablahoželať k jej nadšenej a nevyčerpateľnej aktivite venovanej rozvoju a implementácia inovatívnych projektov, akými sú „Zelené a trvalo udržateľné medicínske laboratóriá“, o ktoré je na medzinárodnej úrovni čoraz väčší záujem, najmä po zavedení ich certifikácie. Tomris Ozbenová  navyše presadila vo federácii nové funkčné jednotky založené na oddanej práci mnohých členov, programe akreditácie podujatí ďalšieho vzdelávania (CPECS) a navrhla aj nový štatút firemného členstva.

Je však potrebné urobiť ešte viac. Zdravotné systémy majú problémy, klinické laboratóriá majú problémy a pacienti majú problémy. Je to hlavne kvôli početným výzvam, ktorým čelíme: ekonomický tlak ovplyvňuje investície do zdravotníckeho sektora, a vojny, ktoré vplývajú na členov našich národných spoločností, nehovoriac o účinkoch klimatických zmien. Okrem toho je hodnota laboratórnej medicíny podceňovaná, a to aj napriek skutočnosti, že počas pandémie COVID-19 nové a spoľahlivé dôkazy zdôraznili jej dôležitú úlohu, ktorú zohráva naša disciplína pri pomoci jednotlivým pacientom a komunite ako takej. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme, aby komunita laboratórnej medicíny zvýšila svoje úsilie a spolupracovala s cieľom vytvoriť kritickú silu, ktorá je silná, viditeľná a efektívna pri posúvaní laboratórnych služieb na úrovne potrebné na uľahčenie účinných, efektívnych a vhodných stratégií zdravotnej starostlivosti a hodnotné pacientske diagnosticko-terapeutické cesty. Ako nastupujúci prezident budem uprednostňovať úlohu EFLM, pričom sa budem snažiť nastoliť procesy, ktoré priamo podporujú a uľahčujú kroky, ktoré sú najdôležitejšie pre našich členov a pre profesiu; patrí k nim dosiahnutie vhodnej a primeranej pracovnej sily, podnecovanie nových povolaní a kariérny rozvoj mladých vedcov, snaha o zlepšenie novej európskej smernice „In vitro diagnostike (IVDR)“ a podpora harmonizácie a štandardizácie v laboratórnej medicíne s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť laboratórnych informácií. Ako napísal Virgilio „mens agitat molem“, veda a vízia sú jedinými správnymi nástrojmi, ako sa vyrovnať so súčasnými výzvami a zabezpečiť svetlú budúcnosť pre našich odborníkov v odbore a laboratóriách.

Aby som prispel k ďalšiemu rozvoju EFLM, rád by som sa s vami podelil o niekoľko kľúčových otázok, ktorým sa chcem počas svojho funkčného obdobia venovať:

a) Po diskusii s EB som konečne pripravil program pre 4. strategickú konferenciu EFLM, ktorá sa bude konať 23. – 24. septembra 2024. Toto hybridné podujatie s názvom „Vízia do budúcnosti: hodnotovo založená laboratórna medicína“ by malo získať širokú účasť (virtuálnu) a umožňujú interaktívnu diskusiu (osobne v Padove-Taliansko). Štyri sekcie sa budú zaoberať

1) vytváraním hodnoty pre užívateľov,

2) zmenou organizácie,

3) riešením etických aspektov v laboratórnej medicíne, a

4) budúcnosťou laboratórnych odborníkov.

Hlavným cieľom konferencie je

a/ Aktivovať alebo posilniť pracovné skupiny s cieľom efektívne riešiť prácu EFLM zameraním sa na strategické ciele. Dúfam v širokú a pozornú účasť mnohých kolegov.

b) Reorganizácia práce súčasných pracovných skupín (WG) a Task and Finish Groups s cieľom zabezpečiť efektívnosť a efektivitu.

c) Zvýšenie počtu členov EFLM Academy.

d) Podpora projektu certifikácie zelených a udržateľných medicínskych laboratórií.

e) Podpora projektov harmonizácie v procese celkového testovania.

f) Podpora užšej spolupráce s klinickými vedeckými spoločnosťami a ďalší rozvoj konceptu „Integrovanej diagnostiky“ a spolupráca s Biomedical Alliance a ďalšími asociáciami/ orgánmi, ktoré predstavujú pokrok v biomedicínskom výskume v Európe.

g) Podpora úsilia v oblasti regulačnej vedy, konkrétne diskusie o novom nariadení EÚ o „in vitro diagnostike (IVDR), najmä pokiaľ ide o testy vyvinuté v laboratóriu (LDT).

h) Povzbudzovanie mladých vedcov, aby čoraz viac zohrávali zásadnú úlohu v činnostiach EFLM, podpora ich a ostatných členov EFLM štipendiami a cenami za účasť na národných a medzinárodných vedeckých podujatiach.

Na záver by som rád poďakoval všetkým predchádzajúcim prezidentom EFLM, členom Výkonnej rady a funkcionárom funkčných jednotiek za ich dobrovoľnú službu, príspevok a úsilie pri budovaní čoraz silnejšej a viditeľnejšej federácie, ktorá slúži všetkým členom a poskytuje vedúce postavenie v laboratórnej medicíne v Európe a mimo nej. Predovšetkým by som chcel zablahoželať odchádzajúcej  členke Výkonnej rady, Ana-Marii Šimundičovej, ktorá pre EFLM ako prezidentka počas dvojročného mandátu a tiež členka EB EFLM počas 15 rokov dosiahla tak veľa! Ďakujem veľmi pekne Ana-Maria!

Počas môjho funkčného obdobia mám v úmysle pozorne počúvať hlasy všetkých národných spoločností a členov, prijímať návrhy, kritiku a odporúčania, pretože si uvedomujem, že to podporí zosúladenie programu EFLM so skutočnými potrebami laboratórnych odborníkov a dúfam, pomôže nám všetkým dosiahnuť naše spoločné ciele.

Na záver mi dovoľte vyjadriť vďaku Silvii Cattaneo a Silvii Terragni, ktoré pracujú na sekretariáte EFLM, ktoré istotne majú veľkú hodnotu pre federáciu a pre všetkých členov. Teším sa na plodnú spoluprácu s členmi EB EFLM, predstaviteľmi národných spoločností a ďalšími zainteresovanými stranami v prebiehajúcich a budúcich aktivitách EFLM.

Prajem vám všetkým krásny, šťastný a prosperujúci rok 2024.

S pozdravom

Váš

Mario Plebani, prezident EFLM