sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Svetový deň akreditácie

9. júna 2024 si pripomíname Svetový deň akreditácie (WAD – World Accreditation Day), globálnu iniciatívu založenú IAF (International Accreditation Forum) a ILAC (International organisation for accreditation bodies) s cieľom zdôrazniť hodnotu akreditácie. 

Tohtoročná téma Akreditácia: Posilnenie zajtrajška a formovanie budúcnosti skúma vplyv akreditácie, keďže digitalizácia, nové technológie a obavy o udržateľnosť naďalej menia náš svet.

 Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSg78XxcyM8

Akreditácia je už desaťročia kľúčovým pilierom spoločenskej istoty a v súčasnosti podporuje dôveru takmer vo všetkých aspektoch každodenného života. Akreditované posudzovanie zhody môže umožniť vývoj a zavádzanie nových technológií, najmä v priemyselných odvetviach a dodávateľských reťazcoch, kde presnosť, bezpečnosť a kvalita majú zásadný význam. Môže podporiť kybernetickú bezpečnosť a súkromie v čoraz prepojenejšom svete. Keďže udržateľnosť zostáva hlavným problémom, akreditácia môže pomôcť spotrebiteľom a podnikom prijímať informované rozhodnutia.

Akreditácia medicínskych laboratórií je dôležitým ukazovateľom ich kvality. Ide o potvrdenie kompetentnosti laboratórií na vykonávanie odborných činností. V oblasti akreditácie medicínskych laboratórií sú aktuálne SNAS (Slovenskou národnou akreditačnou službou)  akreditované medicínske laboratóriá v oblastiach: klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a klinická patológia.

SNAS je od roku 2001 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti medicínskych laboratórií. V súlade s politikami EA a ILAC využíva SNAS akreditačné činnosti na zabezpečenie trvalého plnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej akreditačnej schémy ISO 15189.

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.

Aj v súvislosti so Svetovým dňom akreditácie je cieľom zdieľať poznatky o dôležitosti akreditácie v medicínskej oblasti na celom svete, pretože harmonizovaná implementácia systémov manažérstva v medicínskych laboratóriách zlepšuje platnosť klinických výsledkov, čo je nevyhnutné pre starostlivosť o pacienta. Zameriava sa na akreditáciu v súvislosti s normou ISO 15189: 2022, ktorej nová verzia je zaujímavá pre mnohých kolegov na celom svete.

Revidovaná norma ISO 15189 zahŕňa požiadavky na POCT, zvyšuje dôraz na riadenie rizík a etické správanie, zohľadňuje ďalšie relevantné normy ISO a mala by byť menej normatívna a užšie prepojená so starostlivosťou o pacienta.

 

Hedviga Pivovarníková