sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výzva VSSKB – Cena prof. Ivana Pecháňa

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie,

naša odborná spoločnosť už tradične počas Kongresu SSKB udeľuje vybranému odborníkovi z odboru

Cenu profesora Ivana Pecháňa

za celoživotný alebo dlhodobý významný odborný prínos pre klinickú biochémiu, výrazný príspevok k rozvoju vedného odboru, špičkový vedecký, pedagogický alebo publikačný počin vo forme knihy alebo publikácie prípadne za iný hodnotný pracovný úspech osobnosti odboru.

V zmysle Štatútu Ceny kandidátov navrhujú členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a doručujú ich Výboru Spoločnosti najneskôr 60 dní pred dátumom udelenia Ceny, ktorým je v tomto roku 6. október. Návrh kandidáta na udelenie Ceny musí byť podaný v písomnej forme, riadne odôvodnený, a to formou stručného vyhodnotenia prínosu navrhovanej osobnosti z oblasti klinickej biochémie.

Štatút určuje, že výzva na predkladanie návrhov má byť zverejnená na webovom sídle Spoločnosti najneskôr 60 dní pred uzávierkou návrhov. Predložené návrhy vyhodnocuje výberová komisia Spoločnosti za prítomnosti zástupcu sponzora Ceny podľa odborných kritérií. Výberová komisia je trojčlenná. Členov komisie menuje Výbor Spoločnosti.

Z uvedených dôvodov vyzývame členskú základňu, aby hore uvedenou formou posielala svoje návrhy na laureáta Ceny profesora Ivana Pecháňa za rok 2024.

Výbor SSKB prijíma návrhy zaslané najneskôr v posledný júlový deň, teda 31. júla 2024.

Výbor následne všetky návrhy v zmysle Štatútu vyhodnotí a vyberie laureáta pre tento rok.

 

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.
viceprezident SSKB