sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Zaradenie nového výkonu do ZZV MZSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri zaraďovaní nových laboratórnych výkonov do Zoznam zdravotníckych výkonov (ZZV) MZSR.

Aktuálny postup je nasledujúci:
  1. Je potrebné vyplniť registračný list výkonu. Postup a elektronický formulár je k dispozícii na https://www.vszp.sk/rlv/.
  2. Zároveň je potrebné vyplniť priloženú tabuľku od stĺpca C po stĺpec K vrátane (stiahnuť tabuľku). Vzor definície jedného z diagnostických výkonov v existujúcom ZZV nájdete nižšie pod textom (prvé dva stĺpce A, B a tiež stĺpce L-S vyplňuje MZSR).
  1. Vyplnenú tabuľku spolu so žiadosťou o zaradenie v nej popísaného výkonu do ZZV je potrebné odoslať MZSR (kafkova@health.gov.sk).
  2. Pre úspešný priebeh procesu je vhodnejšie, aby navrhovaný výkon pred podaním žiadosti posúdila príslušná odborná spoločnosť v spolupráci s hlavným odborníkom MZSR. Žiadosti pre iniciálne posúdenie SSKB zasielajte prosím prezidentke SSKB, na adresu:  hedviga.pivovarnikova12@gmail.com.
  3. V prípade kladného vyjadrenia oficiálnu žiadosť zašle MZSR odborná spoločnosť.
  1. Bez ohľadu na navrhovateľa (poskytovateľ ZS, alebo SSKB) bude žiadosť následne postúpená Komisii pre zdravotnícke výkony MZ SR, ktorá hlasovaním rozhodne o zaradení/nezaradení daného výkonu do ZZV.
  2. Po kladnom vyjadrení komisie MZSR výkonu pridelí kód v novom formáte, zaradí ho do ZZV a bude s navrhovateľom konzultovať zvyšné, zatiaľ nevyplnené stĺpce tabuľky (L a ďalej).
Vzor definície jedného z diagnostických výkonov v existujúcom ZZV: